ZA INVESTITORE

Predstavništva

Strano lice može osnovati Predstavništvo u BiH radi istraživanja tržišta, obavljanja propagandnih i informativnih
poslova, te radi svog predstavljanja. Predstavništvo nema status pravnog lica, odnosno Predstavništvo ne može zaključivati ugovore u ime osnivača izuzev predstavništva stranih avioprijevoznika koji mogu vršiti prodaju prijevoznih dokumenata u skladu sa međudržavnim ugovorima i međunarodnim konvencijama koje je zaključila ili kojim je pristupila Bosna i Hercegovina. Predstavništvo može započeti sa radom nakon upisa u Registar predstavništva stranih lica u Bosni i Hercegovini koji se vodi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je dužno da o prijavi za upis u registar odluči u roku od 10 dana, od dana podnošenja.

scroll