ZA INVESTITORE

Poreski sistem Federacije Bosne i Hercegovine

Temeljne porezne kategorije:

- Porez na dodanu vrijednost
- Porez na dobit
- Porez na dohodak
- Porez na imovinu
- Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac i zaposlenik,
- Trošarine kao posebna vrsta poreza koji se plaća na neke od proizvoda poput
naftnih derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića,
piva, vina i kave.

KATEGORIJE POREZNIH STOPA

OPIS

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dobit

Porez na dohodak

 

17%

10%

10%

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 Jedinstvena stopa PDV-a je 17%. Uprava za neizravno oporezivanje je zadužena za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je također odgovorno za prikupljanje carina i trošarine na cijelom teritoriju BiH.

 Porez na dodanu vrijednost je sveobuhvatan porez na potrošnju, a procjenjuje se na temelju dodane vrijednosti na robu i usluge. To je izravni porez koji se primjenjuje na sve poslovne aktivnosti uključujući proizvodnju i distribuciju roba i pružanje usluga. PDV je potrošački porez jer ukupan iznos PDV-a ne plaća tvrtka, već krajnji potrošač. Ocjenjuje se kao postotak cijene proizvoda ili usluga. Iznos poreza je vidljiv u svim fazama, od proizvodnje do distribucije. Prilikom plaćanja porezne obveze, obveznik će smanjiti porez na dodanu vrijednost od iznosa poreza koji je već platio drugim poreznim obveznicima prilikom kupovine. To osigurava neutralnost poreza bez obzira na broj uključenih transakcija.

Stopa poreza na dobit u BiH
- Federacija BiH - 10%
- Republika Srpska - 10%
- Brčko Distrikta - 10%

Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se u BiH.

Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se ako prethodno podliježe oporezivanju u inozemstvu.

Način obračuna poreza na dobit
 Dobit se obračunava u skladu s važećim zakonima, oduzimanjem troškova od prihoda. Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit, u skladu s računovodstvenim propisima. Izdaci moraju biti u skladu s računovodstvenim standardima.

Stope poreza na dohodak
U FBiH - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).
U RS-u - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).

Stranci i porezi u BiH
 Svi stranci s prebivalištem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj plaćaju porez na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji BiH. Jednako tako, svi stranci koji nemaju prebivalište u BiH a ostvaruju prihode u Federaciji BiH i Republici Srpskoj smatraju se poreznim obveznicima.

U Brčko Distriktu, stranci se tretiraju kao porezni obveznici ako neprekidno borave na teritoriji najmanje 183 dana.

Image

Podaci preuzeti sa web stranice “Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini”.
Za više informacija kliknite ovdje

scroll