26.09.2019.
JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Industrijska zona Luke, Ilijaš

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 06/1-31-1237/19
Ilijaš, 19.09.2019. godine
Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine F BiH“, br. 66/13, 100/13), članova 2, 5, 7, i 8.
Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova
("Službene novine F BiH", br. 17/14), Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o građevinskom zemljištu Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona
Sarajevo", br. 1/15,5/15) i Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog
građevinskog zemljišta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/19),
Općinski Načelnik raspisuje:


J A V N I  O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog
nadmetanja - licitacije


I NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA ZEMLJIŠTA
Općina Ilijaš, ul. 126. Ilijaške brigade br. 6. 71380 Ilijaš, tel. 033-580-
681, kontakt osoba Velid Fazlić, dipl. pravnik.
II NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PODACI O
GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Raspisuje se javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš putem javnog nadmetanja radi izgradnje
proizvodno – poslovnog objekta P8 u obuhvatu Industrijske zone "Luke" Ilijaš
u skladu sa Regulacionim planom "Luke" Ilijaš ("Službene novine Kantona
Sarajevo", br. 33/08, 3/16, 49/17), na zemljištu označenom kao k.č.br. 1039/3
u površini od 2863 m2 upisana u K.O. Ilijaš Grad vlasništvo i posjed Općine
Ililjaš.
1. Vrsta i obim radova: izgradnja slobodno stojećeg objekta,
2. Tip gradnje: čvrsta ili montažna,
3. Gabariti objekta: max (28,0 x 39,64) m,
4. Maksimalna tlocrtna površina: 1110 m2,
5. Građevinska parcela: 2863 m2,
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
6. Maksimalna visina objekta: 16,0 m,
7. Krov: skriveni dvovodni, pokrov lim,
8. Namjena objekta: privredne djelatnosti, djelatnosti male privrede
(djelatnosti koje svojim radom ne ugrožavaju životnu sredinu sa
pratećim sadržajima), poslovne djelatnosti u sklopu osnovne djelatnosti
objekta (uslužne, prodajne i sl.),
9. Karakter objekta: stalan,
10.Fasada: termo fasada sa završnim silikatnim slojem,
11.Prilaz: sa novoplanirane saobraćajnice sa južne strane parcele, a koji
se odvaja sa postojeće saobraćajnice sa zapadne strane parcele
proizvodnog prostora,
12.Grijanje objekta: do priključenja lokaliteta na gradski plin, privremeno
putem vlastite kotlovnice koja će kao energent koristiti pelet ili
korištenje električne energije,
14. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu: prema
uvjetima nadležnih organizacija
Postojeća infrastrukturna mreža:
 vodovodna mreža izvedena na lokalitetu,
 separatna (fekalna i oborinska) kanalizaciona mreža izvedena na
lokalitetu,
 elektroenergetska mreža izvedena na lokalitetu,
 asfaltni put sa pješačkom stazom izveden na lokalietetu,
 kablovska mreža izvedena na lokalitetu,
 telefonska mreža izvedena na lokalitetu,
 javna rasvjeta izvedena uz postojeću saobraćajnicu.
15. Ograđivanje parcela: Tipizovana transparentna industrijska ograda u
tamno zelenoj boji do visine 2,1 m. Dozvoljena zidana ograda do maksimalne
visine 1,2 m,
16. Parkiranje: U okviru parcele investitor je dužan obezbijediti parking
prostor za uposlenike, posjetioce, kamione i vozila za ekonomsko
snadbijevanje i to: 1 P.M/30 do 60 m2 prostora,
17. Obaveza investitora: izrada idejnog projekta planiranih objekata,
obaveza pribavljanja okolinske dozvole ili vodnih akata ukoliko planirana
djelatnost podliježe izdavanju ove dokumentacije,
 Obavezuje se kupac – investitor da u roku od 15 dana po zaključivanju
kupoprodajnog ugovora podnese zahtjev za izdavanje lokacijske
informacije,
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
 Obavezuje se kupac – investitor da u roku određenim rješenjem u
postupku izdavanja odobrenja za izgradnju plati naknadu za prirodnu
pogodnost građevinskog zemljišta (renta) i naknadu za uređenje
zemljišta, u skladu sa važećim propisima na dan donošenja rješenja o
naknadama, s tim da na dan raspisivanja oglasa naknada za prirodnu
pogodnost građevinskog zemljišta za II zonu iznosi 40,00 KM/1m2
korisne površine objekta, za proizvodne objekte ovaj iznos se umanjuje
za 20% kao i naknada za uređenje građevinskog zemljišta korisne
površine planiranog objekta u iznosu od 10,50 KM/1m2.
 Obavezuje se kupac - investitor da obezbijedi u objektu sklonište ili
prije izdavanja odobrenja za građenje investitor plaća naknadu za
izgradnju javnih skloništa u iznosu 1% od građevinske vrijednosti
objekta i instalacija, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine F
BiH", br. 39/03, 22/06, 43/10), a plati prije donošenja rješenja o
odobrenju za građenje,
 Obavezuje se kupac – investitor da u roku od 1 godine po dobivanju
urbanističke saglasnosti - lokacijske informacije podnese zahtjev za
izdavanje odobrenja za građenje,
 Obavezuje se kupac da u roku od 1 godine od izdavanja odobrenja za
građenje izvede pretežan dio radova na građevini tj. izgradnju sa
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom a u daljem roku od 3 do 5
godina završi građevinu u zavisnosti od vrste i složenosti gradnje
buduće građevine,
 Obavezuje se investitor da po završetku svih građevinsko-zanatskih
radova i priključka objekta na komunalnu infrastrukturu podnese
zahtjev za tehnički pregled izvedenih radova u svrhu izdavanja
odobrenja za upotrebu objekta,
 Ukoliko bude potrebno, prema Regulacionom planu “Luke” i prema
uslovima JP “Elektroprivreda” BiH d.d. Sarajevo, podružnica
“Elektrodistribucija” Sarajevo izgraditi nove elektro instalacije za
potrebe snadbijevanja objekta električnom energijom.
18. Obaveza Općine: Izgraditi pristupnu saobraćajnicu sa okretaljkom
planiranu Regulacionim planom “Luke”, a prije podnošenja zahtjeva za
tehnički pregled objekta.
III CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište opisano
u tački I ovog oglasa iznosi 42,00 KM/1m2 zemljišta.
Naknada za pogodnost i naknada za uređenje građevinskog zemljišta
kao i rok plaćanja odredit će se rješenjem u postupku izdavanja odobrenja za
građenje na osnovu idejnog projekta za korisnu površinu planiranog objekta
koji će se graditi na novoformiranoj građevinskoj parceli, a u skladu sa
važećim propisima.
Način i uslovi plaćanja definisat će se posebnim rješenjem u istom
postupku a u skladu sa važećom Općinskom Odlukom o građevinskom
zemljištu Općine Ilijaš.
Naknada na ime izgradnje skloništa definisat će se u postupku
izdavanja odobrenja za građenje na osnovu investicione vrijednosti objekta a
shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća u BiH.
IV USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana
fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na
nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđaća je visina ponuđene
cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne
najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena
cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s
tim da ukoliko ponuđać ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja
uplaćene kapare.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje građevinske parcele koja
je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini koja se
prodaje svaki radni dan u vremenu od 8,00 – 16,00 sati i to u periodu od
objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava.
V NAČIN POLAGANJA KAPARE
Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu
od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcele iz tačke II ovog
oglasa u iznosu od 12.024,60 KM koja je predmet javnog nadmetanja i ista se
uplaćuje na žiro račun Općine Ilijaš br. 1602000000710645 vrsta prihoda
722431, Općina 040.
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
Dokaz o uplati kapare će biti potrebno predati Komisiji za provođenje
javnog nadmetanja prije početka licitacije.
Kapara se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili
odustane od svoje ponude.
Učesnik u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu
zemljišta, uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana
zaključenja postupka javnog nadmetanja.
VI USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija
zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene
isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu
kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda i propisanih naknada iz
tačke II ovog Javnog oglasa, te druga prava i obaveze ugovornih strana u
skladu sa ovim Javnim oglasom i pozitivnim propisima.
Ako učesnik javnog nadmetanja odustane od zaključenja ugovora,
gubi pravo na povrat kapare.
Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao
najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz
umanjenje plaćene kapare) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja
ugovora o prodaji.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se
da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat kapare.
Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu
tek nakon što prodavcu – Općini Ilijaš u propisanom roku uplati cjelokupnu
prodajnu cijenu.
Nakon blagovremene uplate kupoprodajne cijene kupac može izvršiti
upis u zemljišnu knjigu prava vlasništva na svoje ime.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, troškove upisa
prenosa vlasništva i poreza na promet nepokretnosti snosi kupac.
VII PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU
1. Sadržaj prijave:
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i
mora sadržavati sljedeće:
 za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona,
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
 za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis
ovlaštenog lica i pečat,
2. Prilozi uz prijavu:
Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:
 dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
 ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravna lica,
 ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,
ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost / obrt.
VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA
POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA
Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u velikoj sali
Općine Ilijaš dana 09.10.2019. godine sa početkom u 9,00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice
koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak
javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene
isprave). Naznačena punomoć mora biti predata Komisiji najkasnije do
početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao
zastupnici / punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi
javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentovati
važeći identifikacioni dokumenat (lična karta ili pasoš).
IX ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 07.10.2019. godine
do 16,00 časova.
Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol
šalter sali zgrade Općine Ilijaš u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Ilijaš ul.
126. Ilijaške brigade br. 6, 71380 Ilijaš sa naznakom:
Općina Ilijaš
Komisija za provođenje postupka prodaje neizgrađenog građevinskog
zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije
"ne otvarati"
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv
firme, kontakt – telefon.
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine Federatin od Bosnia and Herzegovina
K A N T O N S A R A J E V O CANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ Municipality of Ilijas
OPĆINSKI NAČELNIK
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako
nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže
sve podatke predviđene oglasom.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da
učestvuju u postupku javnog nadmetanja.
U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko
se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog
nadmetanja, isti će se podnosiocu vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana
zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Općina Ilijaš ne snosi nikakve troškove ponuđaća u postupku po ovom
javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu
odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
X OSTALO
Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima
izgradnje objekta na predmetnim građevinskim parcelama mogu se dobiti u
Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš svakim radnim
danom od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona 033-580-661 od dana
objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponude.
Javni oglas će se objaviti u Dnevnom listu "Oslobođenje" i putem Web
stranice Općine Ilijaš www.ilijas.ba, kao i na oglasnoj ploči.
OPĆINSKI NAČELNIK
Akif Fazlić, dipl.ecc.
Općina Ilijaš, ulica “ 126. Ilijaške brigade “ br.6, 71380 Ilijaš
Fax. 0038733400505, tel. 0038733580681,

scroll