20.09.2023.
Javni poziv privrednim društvima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09 – novi prečišćeni tekst i broj 2/17), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 11/18), Pravilnika o realizaciji podsticajih mjera privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad  Sarajevo  br. 02/03-11-1087/23 od 17.01.2023. godine, Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu (”Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 2/23) i Programa rada Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj za 2023. godinu, Općinski načelnik objavljuje:

 

Javni poziv privrednim društvima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga

 

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo da podnesu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaj za sufinansiranje troškova za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju privredna društva koja imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, osnovana u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije BiH, a nemaju dospjele i neizmirene obaveze prema Općini Novi Grad Sarajevo, kao i neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac prijave PDV obveznik.

III – NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova certifikacije proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga kod akreditovanih agencija za certifikaciju koja su nastala za uslugu certifikacije u periodu 2022 – 2023. godina.

IV – NAČIN FINANSIRANJA

Općina privrednom društvu sufinansira troškove za certificiranje u iznosu do 50 % troškova, a maksimalno do 2.000,00 KM po okončanju procesa certifikacije, što se dokazuje ugovorom, računom i certifikatom akreditovane agencije za certifikaciju.

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

  • Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru ili zvaničnoj web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba)
  • Rješenje o osnivanju društva (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o ID broju i PDV broju za subjekte koji su u sistemu PDV-a (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)
  • Izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa ukoliko privredno društvo nije PDV obveznik
  • Ugovor, Račun i Certifikat akreditovane certifikacijske agencije i Izvod iz banke da je usluga certifikacije plaćena (ovjerene fotokopije ne starije od šest mjeseci)
  • Dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (orginal ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (orginal ili ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)
  • Dokaz o otvorenom računu u banci (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci)

Prijava po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu Općina Novi Grad Sarajevo – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Bulevar Meše Selimović br. 97. ili direktno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo sa naznakom “Za Javni poziv zainteresovanim privrednim društvima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje 2023.” 15 dana od dana objave ovog Poziva u dnevnom listu “Dnevni avaz“ i na zvaničnoj web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba.

VI – DODATNE INFORMACIJE

Privredno društvo može ostvariti podsticaj po osnovu certificiranog proizvoda, usluge ili proizvodnog procesa za koji nije dobio finansijsku podršku Općine po istom osnovu u 2022. godini.

Dodatne informacije o ovom Pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo putem kontakt telefona 033/291-302.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

 

Prijava na Javni poziv privrednim društvima za ostvarivanje podsticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga

scroll