21.09.2021.
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA SUFINANSIRANJE OBUKE I OPREME RADI ZAPOŠLJAVANJA
Podsticajna mjera se realizuje u okviru dva LOT-a

Podsticajana mjera je usmjerena na finansijsku podršku privrednim društvima i samostalnim poduzetnicima (u daljem tekstu: Poslodavacima) za provedbu programa zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba s evidencije Biro Novi Grad Sarajevo u sektoru deficitarnih zanimanja. Podsticajna mjera se realizuje putem dva LOT-a.

  

LOT 1 :  SUFINANSIRANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA, OBUKE

I STRUČNOG USAVRŠAVANJA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Podsticajna mjera podrazumijeva sufinansiranje obuke, stručnog usavršavanja i zapošljavanja nezaposlenih osoba s evidencije Biroa Novi Grad Sarajevo kod poznatog poslodavca u sektoru deficitarnih zanimanja. Privredna društva i samostalni poduzetnici (u daljem tekstu: Poslodavaci) kao i Centri za obuku prijavom na javni poziv mogu aplicirati za sufinansiranje zapošljavanja za maksimalno 20 osoba. Poslodavac je u obavezi nezaposlene osobe primiti u radni odnos na minimalno 6 mjeseci, dok je Centar za obuku dužan nezaposlene osobe obučiti i istim obezbjediti zaposlenje u okviru Centra ili kod identifikovanog Poslodavca na period od minimalno 6 mjeseci.

II PRAVO UČEŠĆA

 Pravo učešća imaju privredna društva i samostalni poduzetnici iz sektora prerađivačke industrije, poljoprivrede, šumarstva i građevinarstva sa sjedištem na području Kantona Sarajevo ili Federacije BiH,  ukoliko imaju poslovnicu registrovanu na području općine Novi Grad Sarajevo.

Pravo učešća imaju i Centri za obuku koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo.

III - NAČIN FINANSIRANJA

Sufinansiranje zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba se vrši u dva obročna plaćanja. Prvo obročno plaćanje se isplaćuje Poslodavcu/Centru u iznosu 2.400,00 KM nakon prva 3 mjeseca zaposlenja i obuke nezaposlene osobe. Drugo obročno plaćanje se isplaćuje u jednakom iznosu nakon dodatna 3 mjeseca zaposlenja.

Centar koji obuči nezaposlenu osobu i obezbjedi joj zaposlenje, ima pravo na podsticaj jednokratno do 1.500,00 KM. Poslodavcu koji zaposli lica obučena u Centru, se sufinansira iznos 2.500,00 KM podijeljen u dva jednaka obročna plaćanja. 

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linkahttps://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation

 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku (za privredna društva)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

       ili sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, odnosno dokaz o finansijskoj konsolidaciji.

 • Ukoliko je Poslodavac u prethodnom periodu bio korisnik podsticajnih mjera Općine potrebno je dostaviti izvod iz listinga radnika iz Porezne uprave s naznačenim licima koja su u prethodnom periodu bila angažovana kroz neku od mjera Općine – (dokumentacija koja se kroz kriterije dodatno boduje)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 3 mjeseca. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati.

 

LOT 2: UDRUŽIVANJE SREDSTAVA SA POZNATIM POSLODAVCEM ZA NABAVKU OPEREME/MAŠINA, A S CILJEM OBUKE RADI  ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Poslodavci prijavom na javni poziv dostavljaju investicioni projekat u kojem je detaljno obrazložena investicija nabavke opreme/mašine te obuke i zapošljavanja deficitarnog kadra sa naznačenim korisnicima, ciljevima, aktivnostima, dinamikom te očekivanim rezultatima i efektima na lokalnu zajednicu.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju privredna društva iz sektora prerađivačke industrije:

 • sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo minimalno posljednjih 10 godina
 • iz kategorije srednjih preduzeća (od 50 do 250 zaposlenika).

III - NAČIN FINANSIRANJA

Sufinansiranje opreme/mašina po jednom Poslodavcu iznosi maksimalno do jedne trećine ukupne vrijednosti investicije odnosno do 150.000,00 KM. Poslodavac je u obavezi na traženi iznos do 50.000,00 KM zaposliti i obučiti minimalno 3 osobe, a na svakih narednih 15.000 KM sufinansiranja zaposliti i obučiti po minimalno još jednu osobu.

Općina isplaćuje polovinu ugovorenog iznosa odmah po potpisivanju Ugovora, a preostalih 50% nakon izvršene nabavke i puštanja u rad opreme/mašine.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linkahttps://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation

 • Investicioni projekat
 • Predračun za nabavku mašine/oprema
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
 • Dokaz koji se odnosi na datum osnivanja poslovnog subjeka
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku (za privredna društva)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

       ili sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa ili dokaz o finansijskoj konsolidaciji

 • Ukoliko je Poslodavac u prethodnom periodu bio korisnik podsticajnih mjera Općine potrebno je dostaviti i Listing broja radnika iz Porezne uprave s naznačenim licima koja su u prethodnom periodu bila angažovana kroz neku od podsticajnih mjera Općine (dokumentacija koja se kroz kriterije dodatno boduje)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 3 mjeseca. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati.

ZAVRŠNE ODREDBE

Odabir Poslodavaca/Centara će se vršiti shodno općim i posebnim uslovima definisanim u Izmjenama i dopunama Pravilnika o realizaciji odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

Lista Poslodavca /Centara koji ispune kriterije javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Općine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  

 

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 Prijava po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu Općina Novi Grad Sarajevo – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Bulevar Meše Selimović br. 97. ili direktno na protokol Općine Novi Grad Sarajevo sa naznakom “ Javni poziv poslodavcima/centrima za sufinansiranje obuke i opreme radi zapošljavanja”.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281, 290.

 

scroll