18.05.2022.
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA SUFINANSIRANJE OBUKE I ZAPOŠLJAVANJA
SUFINANSIRANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA, OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA SUFINANSIRANJE OBUKE I ZAPOŠLJAVANJA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 30/09 - novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 11/18), Pravilnika o realizaciji podsticajih mjera privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad  Sarajevo  br. 02/03-04-8779/22 od 13.04.2022. godine, a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA I USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA SUFINANSIRANJE OBUKE I ZAPOŠLJAVANJA

 Podsticajana mjera je usmjerena na finansijsku podršku privrednim društvima i samostalnim poduzetnicima (u daljem tekstu: Poslodavacima) za provedbu programa obuke i zapošljavanja nezaposlenih osoba s evidencije Biro Novi Grad Sarajevo. Ovaj javni poziv će se realizovati putem tri LOT-a.

 LOT 1 :  SUFINANSIRANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA, OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA   NEZAPOSLENIH OSOBA KOD POZNATOG POSLODAVCA

I PREDMET LOT-a 1

LOT 1 podrazumijeva sufinansiranje obuke, stručnog usavršavanja i zapošljavanja osoba s Evidencije nezaposlenih - Biro Novi Grad Sarajevo kod poznatog poslodavca. Poslodavci prijavom na javni poziv, iskazuju interes o potrebnoj radnoj snazi, koju su u obavezi zaposliti na minimalno 6 mjeseci. Obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba se realizuje interno kod Poslodavca za vrijeme trajanja radnog odnosa. Poslodavci mogu aplicirati za maksimalno 20 osoba.

II PRAVO UČEŠĆA

Korisnici mjere su privredna društva i samostalni poduzetnici prioritetno iz oblasti prerađivačke industrije, poljoprivrede, šumarstva i građevinarstva, ali i ostalih djelatnosti, a koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo. Korisnici mjere mogu biti i privredna društva iz Federacije BiH, uz uslov da imaju poslovnicu registrovanu na području općine Novi Grad Sarajevo. Krajnji korisnici su osobe sa Evidencije nezaposlenih - Biro Novi Grad Sarajevo.

III - NAČIN FINANSIRANJA

Poslodavac ostvaruje pravo na podsticaj nakon što nezaposlenu osobu osposobi i zaposli na minimalno 6 mjeseci. Općina retroaktivno, na osnovu dostavljene dokazne dokumentacije, poslodavcima kvartalno sufinansira troškove obuke i zaposlenja. Visina podsticaja na mjesečnom nivou odgovara visini prosječne mjesečno isplaćene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno posljednjim javno dostupnim podacima. Podsticaj je namijenjen za potrebu isplate cijele ili dijela bruto plaće, dok svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – opći uslovi

 Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linkahttps://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation

 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku (za privredna društva)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)
 • Ukoliko poslodavac nije PDV obveznik dostavlja Izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa
 • Odnosno sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, odnosno dokaz o finansijskoj konsolidaciji
 • Potvrda banke o otvorenom računu poslodavca.

 Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati, kao ni bodovati po preferencijalnoj listi.

V KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA - posebni uslovi

Djelatnost poslodavca:

a)

Proizvodnja

5 bodova

b)

Ostale djelatnosti

3 boda

 

Nivo iskazane potrebe za radnicima:

a)

Do 5 osoba

2 boda

b)

Od 6 - 10 osoba

3 boda

c)

Od 11 - 15 osoba

4 boda

d)

Od 16 - 20 osoba

5 bodova

 

Sjedište Poslodavca:

a)

Na općini Novi Grad Sarajevo

5 bodova

b)

Na ostalim općinama

3 boda

 

Ukoliko dva ili više Poslodavaca imaju isti broj bodova, prednost se daje Poslodavcu sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, potom onom koji se bavi proizvodnjom te na kraju poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u Programu. Broj Poslodavaca koji će biti obuhvaćeni datom mjerom zavisit će od raspoloživih budžetskih sredstava.

LOT 2: SUFINANSIRANJE TROŠKOVA OBUKE USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA U OBLASTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA

I PREDMET LOT-a 2

Ustanove za obrazovanje odraslih / Centri za obuku (u daljem tekstu: Centri) prijavom na javni poziv apliciraju za potrebe realizacije programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja. Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba se realizuje u Centru, a isti mogu aplicirati za maksimalno 20 osoba. Centar je u obavezi, po verifikaciji programa obuke, obučenim licima obezbijediti zaposlenja u trajanju od minimalno 6 mjeseci, odnosno samozaposlenje.

II PRAVO UČEŠĆA

Korisnici mjere su Ustanove za obrazovanje odraslih sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, a krajnji korisnici su osobe sa Evidencije nezaposlenih - Biro Novi Grad Sarajevo.

III - NAČIN FINANSIRANJA

Nakon što obuči nezaposlenu osobu i istoj obezbijedi zaposlenje kod poslodavca na minimalno 6 mjeseci, Centar ostvaruje jednokratni podsticaj u iznosu od 1.500,00 KM. Centar također može ostvariti podsticaj ukoliko nezaposlena osoba, koja je prethodno prošla program obuke u Centru, pokrene samostalnu djelatnost.

 Poslodavac koji lica obučena u Centru zaposli na minimalno 6 mjeseci, ima pravo na mjesečni podsticaj u visini 50 % prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a shodno posljednjim javno dostupnim podacima. Isplata se vrši retroaktivno, na kvartalnom nivou, a po dostavljanju dokazne dokumentacije o urednom izmirenju obaveza prema radniku ( isplaćena plaća s pripadajućim porezima i doprinosima).

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – opći uslovi

 • Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linkahttps://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
 • Rješenje o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)
 • Ukoliko Centar nije PDV obveznik dostavlja Izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa
 • Potvrda banke o otvorenom računu.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati. Centri koji ne zadovolje opće uslove javnog poziva neće se dalje razmatrati, kao ni bodovati po preferencijalnoj listi.

V KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA - posebni uslovi

Predviđeni broj osoba za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju:

a)

Do 5 osoba

2 boda

b)

Od 6 - 10 osoba

3 boda

c)

Od 11 - 15 osoba

4 boda

d)

Od 16 - 20 osoba

5 bodova

 

Sjedište Centra:

a)

Na općini Novi Grad Sarajevo

5 bodova

b)

Na ostalim općinama

3 boda

 

Ukoliko dva ili više Centara imaju isti broj bodova, prednost se daje Centru sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, potom onom koji je prije podnio aplikaciju za učešće u Programu.

 

LOT 3 :  SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA DRUŠTVA

I PREDMET LOT-a 3

LOT 3 podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja teže upošljivih kategorija društva na minimalno 6 mjeseci kod poslodavca koji su iskazali potrebu za istim prijavom na javni poziv. Općina retroaktivno, na kvartalom nivou, poslodavcima sufinansira troškove zaposlenja. Poslodavci mogu aplicirati za maksimalno 20 osoba.

II PRAVO UČEŠĆA

Korisnici mjere su privredna društva i samostalni poduzetnici prioritetno sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo. Krajnji korisnici su lica sa Evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo, a koja pripadaju teže upošljivim kategorijama društva kao što su: mladi, žene, dugoročno nezaposleni, osobe sa 55 + godina, invalidna lica, nacionalne manjine, mlade nezaposlene osobe koje su izašle iz sistema javne brige, socijalno ugrožena lica i sl.

III - NAČIN FINANSIRANJA

Poslodavac ostvaruje pravo na podsticaj nakon što nezaposlenu osobu primi u radni odnos na minimalno 6 mjeseci i za istu uredno uplaćuje plaću s pripadajućim porezima i doprinosima. Općina retroaktivno, na osnovu dostavljene dokazne dokumentacije, poslodavcima kvartalno sufinansira troškove zaposlenja. Visina podsticaja na mjesečnom nivou odgovara visini prosječne mjesečno isplaćene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno posljednjim javno dostupnim podacima. Podsticaj je namijenjen za potrebu isplate cijele ili dijela bruto plaće, dok svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

 IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – opći uslovi

 • Prijava na Javni poziv (preuzima se na info šalteru Općine ili na zvaničnoj web stranici Općine putem linkahttps://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku (za privredna društva)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji sa ID brojem
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 6 mjeseca od dana podnošenja aplikacije (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)
 • Odnosno sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, odnosno dokaz o finansijskoj konsolidaciji,
 • Potvrda banke o otvorenom računu poslodavca.

Poslodavci koji ne zadovolje opće uslove javnog poziva neće se dalje razmatrati kao ni bodovati po preferencijalnoj listi. Dokumentaciju je potrebno priložiti u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Nepotpune prijave se neće dalje razmatrati.

V KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA - posebni uslovi

Sjedište Poslodavca:

a)

Na općini Novi Grad Sarajevo

5 bodova

b)

Na ostalim općinama u KS

3 boda

 

Djelatnost poslodavca:

a)

Proizvodnja

5 bodova

b)

Ostale djelatnosti

3 boda

Nivo iskazane potrebe za radnicima:

a)

Do 5 osoba

2 boda

b)

Od 6 - 10 osoba

3 boda

c)

Od 11 - 15 osoba

4 boda

d)

Od 16 - 20 osoba

5 bodova

 

Ukoliko dva ili više Poslodavaca imaju isti broj bodova, prednost se daje Poslodavcu sa sjedištem na području općine Novi Grad Sarajevo, potom onom koji se bavi proizvodnjom te na kraju poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u Programu. Broj Poslodavaca koji će biti obuhvaćeni datom mjerom zavisit će od raspoloživih budžetskih sredstava.

ZAVRŠNE ODREDBE

Lista Poslodavca /Centara koji ispune kriterije javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Općine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava po ovom Javnom pozivu se vrši podnošenjem zahtjeva (u prilogu ovog javnog poziva) putem protokola u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, ul Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo,  uz prilaganje potrebne dokumentacije definisane u odjeljku IV ovog javnog poziva pod nazivom „Obavezna dokumentacija – opći uslovi“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija broj 231 na II spratu ili na broj telefona 033 291-281.

 

Prijavni obrazac za LOT I

Prijavni obrazac za LOT 2

Prijavni obrazac za LOT 3

 

scroll